Jak i kiedy można odwołać się od decyzji urzędu?

Decyzje administracyjne nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami interesantów. Na szczęście prawo przewiduje możliwość wyrażenia swojego niezadowolenia. Służą do tego określone instrumenty prawne, dzięki którym można odwołać się od otrzymanego pisma, aby skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. Poniżej przeczytasz, jak to zrobić.

Odwołanie od decyzji urzędu krok po kroku

Na złożenie odwołania przysługuje 14 dni od dnia doręczenia decyzji (lub jej ogłoszenia w formie ustnej). To ogólna reguła, od której prawo przewiduje pewien wyjątek. Jeżeli zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy, termin może być przywrócony. Mowa tu o takich okolicznościach jak np. nagła choroba.

Odpowiednią treść odwołania reguluje art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z jego brzmieniem, odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. W dalszej części przepisu wskazano, że wystarczy, jeżeli z treści pisma wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Jeżeli potrzebujesz w tym zakresie pomocy, skorzystaj z usług prawniczych w Przemyślu lub dowolnym mieście.

Pozostaje więc pytanie, gdzie należy złożyć przygotowane pismo. Wskazówka znajduje się w art. 127 § 2 KPA. Co do zasady, właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. Nie musisz wiedzieć, jaki podmiot jest odpowiedni w danej sprawie. Odwołanie wnosi się bowiem za pośrednictwem tego organu, od którego decyzji zamierzasz się odwołać.

Jeżeli decyzja w pierwszej instancji została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – odwołanie niestety nie przysługuje. Wówczas można jedynie złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tryb postępowania jest taki sam, jak opisany powyżej.