Czy i kiedy możliwe jest odroczenie wykonania kary?

Popełnienie przestępstwa może skończyć się orzeczeniem kary wobec jego sprawcy. Co do zasady, realizacja danej sankcji powinna zostać zrealizowania bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroku. Niekiedy jednak pewne okoliczności mogą wskazywać, iż zasadne okaże się jej odroczenie. Czy wiesz, w jakich przypadkach przepisy prawne przewidują taką możliwość?

W jakich sytuacjach możliwe jest odroczenie wykonania kary?

Powyższe zagadnienie szczegółowo reguluje Kodeks karny wykonawczy. W akcie prawnym wskazano, że odroczenie wykonania kary może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. W pierwszym przypadku sąd musi obowiązkowo udzielić odroczenia, zaś od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Mowa tu o okolicznościach wskazanych w art. 150 KKW, a mianowicie o chorobach psychicznych lub innych ciężkich chorobach skazanego uniemożliwiającej wykonywanie kary.

Odroczenie fakultatywne następuje zaś najczęściej na wniosek skazanego. Należy jednak zaznaczyć, że to od woli sądu zależy, jaka decyzja zostanie podjęta. Oznacza to, że pismo musi być należycie umotywowane. Najlepiej, aby było przygotowane przez profesjonalnego adwokata. Sprawami karnymi w Przemyślu zajmuję się od wielu lat, dlatego, jeżeli potrzebujesz pomocy w sformułowaniu wniosku o odroczenie wykonania kary, zapraszam Cię do kontaktu.

Zgodnie z brzmieniem Kodeksu karnego wykonawczego, fakultatywne odroczenie wykonania kary może mieć miejsce, gdy:

  • natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki,
  • liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Należy zaznaczyć, że w zakresie znaczeniowym pierwszej przesłanki może znajdować się wiele okoliczności. Nie sposób jednoznacznie określić, co oznaczają zbyt ciężkie skutki dla rodziny skazanego, bowiem wszystko zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Gwoli przykładu można tu wskazać np. sytuację, w której skazany jest jedynym żywicielem rodziny.